Råd og udvalg

 

Department Faculty Board består af ledelsesudvalget og videnskabelige medlemmer. Institutlederen er formand og lektor Hanne Overgaard Mogensen er næstformand. 

I Department Faculty Board drøftes instituttets forskningsstrategi, kapacitet og ressourcer. Faculty Board behandler også indkomne ansøgninger om tilknytning til instituttet fra eksterne ansøgere.

Henvendelse: Institutleder Ayo Wahlberg

Videnskabelige medlemmer

 

 

Studienævnet varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Forslag til revision af studieordninger og kursusbeskrivelser til godkendelse hos dekanen
 • Drøftelse af og opfølgning på resultater af undervisningsevaluering
 • Drøftelse af uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer
 • Behandling af studerendes dispensationsansøgninger
 • Behandling af studerendes ansøgninger om forhåndsgodkendelser, merit og startmerit

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi. Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.

Læs mere om studienævnets struktur og medlemmer, samt de seneste referater fra Studienævnets møder, her.

 

Instituttets Forskningsudvalg er ansvarlig for at administrere instituttets eksterne forskningspipeline og den langsigtede planlægning og prioritering af instituttets forskning. Udvalgets medlemmer vælges blandt instituttets fastansatte hvert andet år.

Forskningsudvalget har månedlige møder.

Medlemmer

 

 

 

Sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater. Medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer.

Medlemmer

 • Kristine Poulsen-Hansen, Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
 • Mikkel Brok-Kristensen, Bestyrelsesformand, FoodOp
 • Gertrud Øllgaard, Ekspertisechef, NIRAS
 • Iben Fog Saxe, Sektionsleder i COWI og Indehaver af Gemeinschaft
 • Niels Erik Grønfeldt Martiny, Kontorchef for Cirkulær Økonomi & Service, Miljøstyrelsen
 • Anna Juhl Madsen, Insights Lead, Novo Nordisk
 • Christina Vega Pedersen, Global Strategy Manager, Velux
 • Emilie Madvig Fall, Klimakonsulent, Frederiksberg Kommune
 • Nynne Sahl Frederiksen, Specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse

Repræsentanter fra Institut for Antropologi

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.

Kontakt den netværksansvarlige for aftagerpanelet på: aftagerpaneler@samf.ku.dk 

 

 

Ph.d.-programudvalget fastlægger de faglige rammer for Ph.d.-uddannelsen i antropologi. Ph.d.-programudvalget er rådgivende for Ph.d.-programlederen. Udvalget afholder to møder pr. semester.

Se desuden Retsinformation for det retslige grundlag.

Medlemmer

Suppleanter

 

 

Samarbejdsudvalget er et forum for udveksling af information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold.

Se HSUs (Hovedsamarbejdsudvalget på KU) hjemmeside vedr. samarbejdsudvalgets beslutningsmyndighed (på KUnet)

Samarbejdsudvalget afholder to møder pr. semester.

Deltagere: jf. SU-aftalen.

Medlemmer

Ledelsesrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

 

 

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), består af arbejdsmiljørepræsentanter, der vælges af medarbejder​ne og arbejdslederrepræsentanter, der udpeges af ledelsen.

Se Arbejdsmiljøorganisationen på KU - KUnet