Råd og udvalg 

Department Faculty Board

Department Faculty Board består af ledelsesgruppen og forskergruppekoordinatorerne. Institutlederen er formand og lektor Hanne Overgaard Mogensen er næstformand. 

I Department Faculty Board drøftes instituttets forskningsstrategi, kapacitet og ressourcer. Faculty Board behandler også indkomne ansøgninger om tilknytning til instituttet fra eksterne ansøgere.

Medlemmer

Henvendelse: konstitueret institutleder Ayo Wahlberg

Studienævn

Studienævnet varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Planlægning og administration af Instituttets uddannelsesprogram
 • Fordeling af undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
 • Giver forslag til revision af studieordninger og kursusbeskrivelser til godkendelse hos dekanen
 • Drøftelse af og opfølgning på resultater af undervisningsevaluering
 • Drøftelse af uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer
 • Behandling af studerendes dispensationsansøgninger
 • Behandling af studerendes ansøgninger om forhåndsgodkendelser, merit og startmerit  

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi. Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.

Læs de seneste referater fra Studienævnets møder her. 

Medlemmer

Medlemmer: Forperson (VIP), næstforperson (studenterrepræsentant), VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter.
VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Merit- og dispensationsudvalg

Sekretær: Marie Andkjær Pedersen

Aftagerpanel

Sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater. Medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer

Medlemmer

 • Thomas Roland, CSR-chef, COOP (forperson)
 • Kristine Poulsen-Hansen, Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
 • Mikkel Brok-Kristensen, ReD Associates
 • Gertrud Ølgaard, Ekspertisechef, NIRAS
 • Iben Fog Saxe, Indehaver, Gemeinschaft
 • Asger Fihl Simonsen, Partner, Actant
 • Jacob Wachmann, Strategy Director, The Lego Group
 • Laura Møllen Nielsen, Fuldmægtig, Energistyrelsen
 • Sine Primdahl, Konsulent i By, Kultur og Miljø, Roskilde Kommune
 • Birgitte Feiring, Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder
 • Nynne Sahl Frederiksen, Senior Project Manager, Kræftens Bekæmpelse

Repræsentanter fra Institut for Antropologi

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.

Sekretær: Nikolaj Væver Bysted

Ph.d.-programudvalg

Ph.d.-programudvalget fastlægger de faglige rammer for Ph.d.-uddannelsen i antropologi. Ph.d.-programudvalget er rådgivende for Ph.d.-programlederen. Udvalget afholder to møder pr. semester.

Se desuden Retsinformation for det retslige grundlag.

Medlemmer

 • Professor Tine Gammeltoft, Ph.d.-programleder
 • Lektor Atreyee Sen, VIP-repræsentant
 • Pia Juel Bjertrup, Ph.d.-repræsentant og repræsentant i Ph.d.-udvalget på Fakultetet.
 • Erika Skov, Ph.d.-repræsentant

Suppleanter

Samarbejdsudvalg 

Samarbejdsudvalget er et forum for udveksling af information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold.

Se HSUs (Hovedsamarbejdsudvalget på KU) hjemmeside vedr. samarbejdsudvalgets beslutningsmyndighed (på KUnet)

Samarbejdsudvalget afholder to møder pr. semester.

Deltagere: jf. SU-aftalen.

Mødeleder: Ayo Wahlberg, konstitueret institutleder 

Medlemmer

A-Side (ledelsen)

B-Side (medarbejderrepræsentanter)