Freja Bach Kristensen

Freja Bach Kristensen

Ph.d.-stipendiat

I projektet ’SAMSKAB: fra grå boligforeninger til grønne nabofællesskaber’ udfordres forestillingen om, at den grønne omstilling primært foregår gennem individuel adfærd og teknologisk omstilling ved at påpege, at den i lige så høj grad kan finde sted som en grundlæggende social omstilling, der involverer nabofællesskaber.

Nuværende klimapolitik forsøger primært at påvirke individuel adfærd i en miljøvenlig retning med fx informationskampagner og økonomiske incitamenter. Denne tilgang, som tillægger individet ansvar for at ændre adfærd, giver dog blandede resultater. Adfærdsændringer er begrænsede i omfang og tid og fordufter ofte, når de økonomiske incitamenter ophører. Forskningsresultater viser, at medlemmer af grønne fællesskaber har et gennemsnitligt klimaaftryk, som ligger 27% under det danske gennemsnit og samtidig oplever en højere livstilfredshed end gennemsnittet (Hansen et al.; Toft et al.). Dette resultat opnås gennem fælles mål, viden og identitet, som fremmer en større miljøbevidsthed, og gennem fælles sociale og fysiske infrastrukturer såsom fællesspisning eller deleøkonomiske foranstaltninger.

Udfordringen er, hvordan erfaringer fra grønne nabofællesskaber kan udbredes til både den eksisterende boligmasse samt indtænkes tidligt ved etablering af nye boligområder. SAMSKAB vil belyse, hvordan og i hvilket omfang gode erfaringer kan spredes på tværs af ejerformer (fx ejer, andelshaver, lejer), boligformer (fx lejlighed, hus og rækkehus) og boformer (fx familie, kollektiv, bofællesskab). Projektet bidrager med viden og redskaber, der kan støtte etableringen af nye grønne nabofællesskaber.

Igennem feltarbejde og aktiv deltagelse undersøger mit Ph.d. projekt, hvordan grønne nabofællesskaber kan understøttes i almene boligforeninger, samt hvorvidt, hvordan og i hvilket omfang grønne fællesskaber kan bidrage til at løfte sociale udfordringer.

Ph.d. projektet er støttet af VELUX fonden og er en del af forskningsprojektet SAMSKAB. Det løber fra 2022 til 2025.

Hansen A.H.; Duus P. & Gausset Q (Forthcoming). Living sustainably in a Danish eco-community. How social and physical infrastructures impact carbon footprints. Submitted to Journal of Ecological Anthropology

Toft, M.M.; Gausset, Q.; Hoff, J. and Lex, S. Under review. Together We Green. Measuring the Community Effect on Environmental Behaviour. Submitted to Climate Policy Journal.

ID: 135854428