Til censorer

Kursusbeskrivelser og læringsmål

Kursusbeskrivelserne med læringsmål kan fremsøges på Københavns Universitets Kursusdatabase: https://kurser.ku.dk/

Håndhævelse af formkrav ved bedømmelse

Vejledning om formkrav til bedømmere.

Studieordninger

Se: https://antropologi.ku.dk/uddannelser/studieordninger/

Relevante bekendtgørelser

Censorhvervet er defineret i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), som senest er blevet revideret 19. juni 2014. Denne bekendtgørelse afviger fra tidligere bekendtgørelser for eksempel ved ikke at sætte et mål for, hvor stor en del af korpset aftagercensorerne bør udgøre (se § 50). Bekendtgørelsen fastsætter heller ikke længere nogen aldersbegrænsning for censorer.

Den anden centrale bekendtgørelser er Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen). Her redegøres for eksempel for, hvordan censor og eksaminator skal fastsætte karakteren i tilfælde af uenighed (se § 12).

Løn- og rejseafregning

Som censor er man selv ansvarlig for registrering af rejseudgifter og udlæg. Dette indberettes på RejsUd.

SAMF Fakultetssekretariatet håndterer alt registrering og afregning af løn til censorer. 

Tilbagemeldingsskema

Censortilbagemeldingsskema