Til censorer

Kursusbeskrivelser og læringsmål

Kursusbeskrivelserne med læringsmål kan fremsøges på Københavns Universitets Kursusdatabase: https://kurser.ku.dk/

Håndhævelse af formkrav ved bedømmelse

Vejledning om formkrav til bedømmere.

Studieordninger

Se: https://antropologi.ku.dk/uddannelser/studieordninger/

Relevante bekendtgørelser

Censorhvervet er defineret i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), som senest er blevet revideret 19. juni 2014. Se https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987. Denne bekendtgørelse afviger fra tidligere bekendtgørelser for eksempel ved ikke at sætte et mål for, hvor stor en del af korpset aftagercensorerne bør udgøre (se § 50). Bekendtgørelsen fastsætter heller ikke længere nogen aldersbegrænsning for censorer.

Den anden centrale bekendtgørelser er Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen). Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29307. Her redegøres for eksempel for, hvordan censor og eksaminator skal fastsætte karakteren i tilfælde af uenighed (se § 12).

Eksamensbekendtgørelsen
Karakterbekendtgørelsen

Lønsedler og rejseafregning

Skemaer til løn- og rejseafregning kan rekvireres hos eksamenskoordinator Ulla Andersen, ua@samf.ku.dk.

Timenormer for bedømmelse

Normsatser 2014

Tilbagemeldingsskema

Censortilbagemeldingsskema

Formandens årsberetning
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

Referat fra årsmøder
Referat fra årsmøde januar 2015
Referat fra årsmøde januar 2014