Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling

Projektet stiller skarpt på lavbundsjorde og undersøger, hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelse af det multifunktionelle landskab.

Udløb Glenstrup Sø

FOTO: Mariagerfjord Kommune

Multifunktionel jordfordeling ses som en vej til at nedbringe landbrugets CO2-udslip og indebærer, at det åbne land også skal favne hensyn til natur, biodiversitet, friluftsliv og lokal udvikling. Det kan føre til uenighed om, hvordan landskabet bør se ud, hvordan det skal bruges, og hvem det bør gavne i fremtiden.

Projektet undersøger, hvordan fortællinger om landskabet bruges i forhandlinger af de mange hensyn og udvikler fortællinger som metode til at sikre lokal samskabelse.

Læs mere om projektet i Uniavisen og på Institut for Antropologis hjemmeside.

 

I tæt samarbejde med praksispartnere fra Naturstyrelsen Himmerland, Mariagerfjord, Randers og Viborg Kommune undersøger projektet tre cases med multifunktionel jordfordeling i det sydlige Himmerland: Glenstrup Sø, Nørreådalen og Skalsådalen.

De tre cases er en del af EU-projektet LIFE IP Natureman, der skal skabe større sammenhæng mellem naturbeskyttelse, vandmiljø, klimastrategier og regional udvikling bl.a. ved brug af multifunktionel jordfordeling.

Projektets politiske følgegruppe består af Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, mens den forskningsmæssige følgegruppe tæller Marisol de la Cadena (UC Davis), Frida Hastrup (KU) og Nathalia Sofie Brichet (KU).

 

Projektet undersøger 100 fortællinger om landskabet gennem workshops og interviews med lodsejere, beboere, brugere og naturforvaltere, samt via markvandringer og audiovisuelle metoder. På workshops og borgermøder undersøges fortællinger som metode til at sikre samskabelse af fremtidens landskab i forbindelse med multifunktionel jordfordeling.

 

Som led i projektet produceres det interaktive online kort, Lyt Til Landskabet, hvor man kan gå på opdagelse i de lokale fortællinger og landskabsforandringer. Erfaringerne med borgerinddragelse og samskabelse omsættes desuden til metodemanualer til udbredelse i andre kommuner og policy briefs som input i det politiske forarbejde til en kommende jordreform.

Herudover formidles projektets forskningsresultater i akademiske tidsskrifter, på konferencer samt i dagspressen og til events som Folkemødet, Naturmødet og Klimafolkemødet.

Oversigt over nogle af de formidlingsmæssige outputs:

Stine Krøijer gav i Deadline i maj 2021 sine bud på de praktiske udfordringer og perspektiver, der er forbundet med udtagning af lavbundsjord i Danmark.

Til MEGA seminaret i august 2021, der samler det danske antropologiske netværk på tværs af institutioner, var Lokale Landvindinger på programmet og fortalte om projektet med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvilke historier fortæller landskabet og hvem fortæller historier om landskabet?

Under Klimafolkemødet i Middelfart i september 2021 deltog Stine Krøijer i paneldebatten ’Nyt fra samfundsvidenskaberne: Fem perspektiver på klimastyring’ hvor hun sammen med fire andre klimaforskere diskuterede, hvordan vi bedst understøtter vejen frem mod et grønt og bæredygtigt samfund.

Stine Krøijer var i oktober 2021 inviteret som keynote speaker til netværksmødet for EASA, Den Europæiske Forening for Socialantropologer i Tallinn, hvor hun fortalte om aktivismens fremtid i landskaber med knuste udviklingsdrømme.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og REAS, et netværk blandt forskere på tværs af KU, der arbejder med reducerede CO2-udledninger fra landbrugssystemer, inviterede i december 2021 Stine Krøijer til at præsentere projektets perspektiver på fortællingers indvirkning på multifunktionel jordfordeling i Danmark.

Inge-Merete Hougaard gav i februar 2022 en præsentation på Skovskolen i Auning om landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling. Oplægget inviterede de studerende til at have øje for nogle af de sociale dynamikker man som skov- og landskabsforvalter kan møde i sit arbejde.

 

Til Collective Impacts netværksmøde i maj 2022 præsenterede Lokale Landvindinger deres indsigter om ’Fortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling’. Collective Impact er et Realdania projekt, der gennem demonstrationsprojekter med multifunktionel jordfordeling arbejder for at sikre, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skabe attraktive landdistrikter.

Til et konference i det tværvidenskabelige forskernetværk TRIAD ved Københavns Universitet i maj 2022 præsenterede Inge-Merete Hougaard og Stine Krøijer projektets bud på, hvordan fortællinger kan bruges som et metodisk tilgang til samskabelse af landskaber.

Til midtvejskonferencen for EU-projektet LIFE IP Natureman i maj 2022 med temaet ’Landmanden som naturforvalter’ satte Stine Krøijer i sin præsentation fokus på, hvordan fortællinger kan bidrage til fremtidens multifunktionelle landskaber ved at blive et redskab i landskabsplanlægningen.

I august 2022 deltog Inge-Merete Hougaard i Klimafolkemødet i Middelfart i paneldebatten ’Nyt fra samfundsvidenskaberne: Fem perspektiver på klimastyring’ hvor hun sammen med andre klimaforskere diskuterede, muligheder og barrierer i den grønne omstilling.

I en policy brief 'Ny jordreform i Danmark', udgivet i november 2022, giver forskerne bag Lokale Landvindinger deres bud på fem anbefalinger til en kommende jordreform, der bl.a. peger på muligheden for nye ejerskabsformer, etableringen af en bredere finansieringsramme til jordreformsprocessen, en tidligere involvering af borgere og lodsejere i udtagningen af lavbundsjorde og etableringen af en demokratisk styret jordfond.

 

Forskergruppen har, i fællesskab med praksisorganisationerne, planlagt og afviklet tre strategiworkshops i Nørreådalen og tre borgermøder i Skalsådalen, hvor lokale borgere, lodsejere og landmænd er blevet involveret i processerne omkring multifunktionel jordfordeling. Her er fortællinger benyttet som metode til at undersøge forskellige forståelser af og tilgange til landskabet med det formål at skabe en fælles forståelse af fortiden og nutidens landskab, som basis for at skabe en fælles vision for fremtidens landskab.

I projektet er der afholdt fire interne partnermøder i kredsen af projektpartnere med fokus på kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling om 'fortællinger', 'samskabelse' og 'multifunktionalitet'. Desuden er der afholdt et erfaringsseminar i Mariagerfjord Kommune og et seminar for projektkredsen omkring EU-projektet LIFE IP Natureman med fokus på fortællinger som redskab i den offentlige forvaltning.

Der er derudover årligt holdt møder med projektets to følgegrupper: den politiske, der består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer, og den forskningsmæssige, hvor bl.a. Frida Hastrup og Nathalia Brichet fra forskningsprojektet Cattle Crossroads deltager. De to følgegrupper har på disse møder bidraget med videnskabelig ekspertise og indsigt i de politiske processer omkring multifunktionel jordfordeling og grøn omstilling i landbruget.

 

 

Projektet var i 2021 involveret i udarbejdningen af en lokal landsskabsstrategi for Nørreådalen i Viborg kommune. Med et ønske om at udvikle ådalslandskabet blev der, gennem et bredt samarbejde mellem myndigheder og lokale borgere, udarbejdet en strategi der skulle danne ramme og være inspiration ved gennemførelse af fremtidige multifunktionelle jordfordelingsprojekter i området. Læs mere om strategien her.

I forbindelse med projektet er en policy-brief, 'Ny jordreform i Danmark', udgivet i november 2022. Policy briefen ser nærmere på jordreformer i et dansk og internationalt perspektiv og giver sit bud på fem anbefalinger til en kommende jordreform, der bl.a. peger på muligheden for nye ejerskabsformer, etableringen af en bredere finansieringsramme til jordreformsprocessen, en tidligere involvering af borgere og lodsejere i udtagningen af lavbundsjorde og etableringen af en demokratisk styret jordfond.

 

 

In recent years, multifunctional land consolidation has emerged in Denmark as a way to address climate and biodiversity crises. Multifunctional land consolidation implies taking different land-use interests into consideration in land-use planning, in order to accommodate both agricultural production, biodiversity, climate mitigation and adaptation, as well as outdoors, recreation and rural development. These competing interests involve a risk of conflict over land use and landscape aesthetics.

This project investigates how stories and narratives about the landscape play out in negotiations of future landscapes. In the project we develop a method for using storytelling as a tool in the co-creation of future landscapes. We use narrative interviews, transect walks and audio-visual methods to explore local (hi)stories about the landscapes, and develop and apply the storytelling methodology at workshops and public meetings. The project is implemented in collaboration between researchers from University of Copenhagen and partners from The Danish Nature Agency Himmerland as well as  Mariagerfjord, Viborg and Randers Municipalities.

Read a news story about the project in English here.

In November 2022 the project published a policy brief, that presents five specific recommendations for a future land reform. Read a news story about it here.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Inge-Merete Hougaard Postdoc +4535322344 E-mail
Kathrine Dalsgaard Indskrevet ph.d.-studerende +4535320303 E-mail
Stine Krøijer Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321581 E-mail

Støttet af:

Logo VELUX FONDEN

Lokale Landvindinger er støttet af VELUX FONDEN.

Projekt: Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jorddeling.

Periode:  2021-2024

Kontakt

Stine Krøijer (PI)
Lektor
stine.kroijer@anthro.ku.dk
+ 45 35321581

Inge-Merete Hougaard
Postdoc
imh@anthro.ku.dk
+45 35322344

Kathrine Dalsgaard
Ph.d.-studerende 
kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk
+45 3532 0303

Eksterne forskere

Navn Titel Telefon  E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +4535331831 E-mail

Studerende

Navn Titel Telefon E-mail
Sille Skovgaard            Studerende           +4560667418 E-mail