Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling

Projektet stiller skarpt på lavbundsjorde og undersøger, hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelse af det multifunktionelle landskab.

Udløb Glenstrup Sø

Foto: Mariagerfjord Kommune

Multifunktionel jordfordeling ses som en vej til at nedbringe landbrugets CO2-udslip og indebærer, at det åbne land også skal favne hensyn til natur, biodiversitet, friluftsliv og lokal udvikling. Det kan føre til uenighed om, hvordan landskabet bør se ud, hvordan det skal bruges, og hvem det bør gavne i fremtiden.

Projektet undersøger, hvordan fortællinger om landskabet bruges i forhandlinger af de mange hensyn og udvikler fortællinger som metode til at sikre lokal samskabelse.

 

I tæt samarbejde med praksispartnere fra Naturstyrelsen Himmerland, Mariagerfjord, Randers og Viborg Kommune undersøger projektet tre cases med multifunktionel jordfordeling i det sydlige Himmerland: Glenstrup Sø, Nørreådalen og Skalsådalen.

De tre cases er en del af EU-projektet LIFE IP Natureman, der skal skabe større sammenhæng mellem naturbeskyttelse, vandmiljø, klimastrategier og regional udvikling bl.a. ved brug af multifunktionel jordfordeling.

Projektets politiske følgegruppe består af Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, mens den forskningsmæssige følgegruppe tæller Marisol de la Cadena (UC Davis), Frida Hastrup (KU) og Nathalia Sofie Brichet (KU).

 

Projektet undersøger 100 fortællinger om landskabet gennem workshops og interviews med lodsejere, beboere, brugere og naturforvaltere, samt via markvandringer og audiovisuelle metoder. På workshops og borgermøder undersøges fortællinger som metode til at sikre samskabelse af fremtidens landskab i forbindelse med multifunktionel jordfordeling.

 

Som led i projektet har forskerne med input fra samarbejdspartnere udviklet det interaktive onlinekort, Lyt til Landskabet. Her kan man gå på opdagelse i fortællinger fra landskaber i forandring. Erfaringerne med borgerinddragelse og samskabelse omsættes desuden til metodemanualer til udbredelse i andre kommuner og policy briefs som input i det politiske arbejde til en kommende jordreform.

Herudover formidles projektets forskningsresultater i akademiske tidsskrifter, på konferencer samt i dagspressen og til events som Folkemødet, Naturmødet og Klimafolkemødet.

Oversigt over nogle af de formidlingsmæssige outputs

I en artikel i Tidsskriftet Antropologis temanummer Aktuelt udgivet i oktober 2023 undersøger forskere fra Lokale Landvindinger, hvordan landmænd i Skalsådalen i Himmerland forholder sig til ændrede vilkår og den grønne omstilling af landbruget, og hvordan dette kommer til udtryk i landmændenes fortællinger. Artiklen behandler blandt andet myndigheders og landmænds divergerende forståelse af, hvad natur er og peger på behov for yderligere dialog.

I en artikel i Dansk Skovforenings magasin Skoven fra september 2023 beskriver forskerne bag Lokale Landvindinger multifunktionel jordfordeling som et godt redskab til arealplanlægning, som dog ikke står mål med den omfattede klima- og biodiversitetskrise. Med udgangspunkt i den tidligere udgivne policy brief opfordrer forskerne i stedet til skridt mod en større national jordreform.

I en kronik i Altinget udgivet juni 2023, fremlægger forskerne bag Lokale Landvindinger deres anbefalinger til en national jordreform på baggrund af tidligere udgivet policy brief. De beskriver multifunktionel jordfordeling som en god måde at sikre langsigtede og bredt forankrede løsninger, som dog kræver opskalering, øget tempo og bedre finansiering for at være et effektivt redskab.

I juni 2023 deltog Lone Kristensen, Stine Krøijer og Inge-Merete Hougaard i Folkemødet, og arrangerede i samarbejde med Green Solutions Centre på Københavns Universitet debatten ’Udtagning af lavbundsjorde – er en jordreform nødvendig?’. Her debatterede Stine Krøijer behovet for en ny jordreform med bl.a. forskere fra andre institutter på Københavns Universitet og repræsentanter fra Landbrug og Fødevarer, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

I maj 2023 deltog Kathrine Dalsgaard, Lone Kristensen og Inge-Merete Hougaard i Naturmødet i Hirtshals. Her præsenterede de den nye website Lyt til Landskabet hos bl.a. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, og LIFE IP Naturemans telt.

I maj 2023 lancerede Lokale Landvindinger det interaktive online kort, Lyt til Landskabet, hvor man kan gå på opdagelse i lokale fortællinger fra landskaber i forandring. Lyt til Landskabet præsenterer en række veje til samskabelse og viser, hvordan fortællinger kan bruges til at inddrage landskabets forskellige aktører. Det interaktive kort kan bruges som inspiration til arbejdet med aktørkortlægning, borgerinddragelse og myndighedssamarbejde. Forskerne har efterfølgende holdt oplæg om redskabet på bl.a. Naturmødet, Skovskolen og for projektledere i Naturstyrelsens der arbejder med både naturprojekter i ådalene og med naturnationalparker.

Lyt til Landskabet er omtalt i flere medier, blandt andet Effektivt Landbrug, Fjordavisen og VORES Randers. Artiklerne beskriver, hvordan lokale fortællinger fra Himmerland er med til at forme landskabet samt giver mulighed for at forebygge fremtidige konflikter og udfordringer om ønsker og tiltag til eksempelvis klimavenligere landbrugsdrift og større biodiversitet.

Desuden bliver Lyt til Landskabet præsenteret i en nyhed på LIFE IP Naturemans hjemmeside, hvor Kathrine Dalsgaard introducerer hjemmesiden.

I februar 2023 deltog Inge-Merete Hougaard i et afsnit af podcasten Klimakrøller, en tværfaglig klimapodcast beværtet af tre studerende fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. I podcasten fortæller Inge-Merete Hougaard, hvorfor det er relevant at omstrukturere jordejerforhold i dag, og hvilke interesser der er på spil i processen.

I august 2022 deltog Inge-Merete Hougaard i Klimafolkemødet i Middelfart i paneldebatten ’Nyt fra samfundsvidenskaberne: Fem perspektiver på klimastyring’ hvor hun sammen med andre klimaforskere diskuterede, muligheder og barrierer i den grønne omstilling.

Til et seminar i det tværvidenskabelige forskernetværk TRIAD ved Københavns Universitet i maj 2022 præsenterede Inge-Merete Hougaard og Stine Krøijer projektets bud på, hvordan fortællinger kan bruges som en metodisk tilgang til samskabelse af landskaber.

Til midtvejskonferencen for EU-projektet LIFE IP Natureman i maj 2022 med temaet ’Landmanden som naturforvalter’ satte Stine Krøijer i sin præsentation fokus på, hvordan fortællinger kan bidrage til fremtidens multifunktionelle landskaber ved at blive et redskab i landskabsplanlægningen.

Til Collective Impacts netværksmøde i maj 2022 præsenterede Lokale Landvindinger deres indsigter om ’Fortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling’. Collective Impact er et Realdania projekt, der gennem demonstrationsprojekter med multifunktionel jordfordeling arbejder for at sikre, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skabe attraktive landdistrikter.

Inge-Merete Hougaard gav i februar 2022 en præsentation på Skovskolen i Auning om landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling. Oplægget inviterede de studerende til at have øje for nogle af de sociale dynamikker man som skov- og landskabsforvalter kan møde i sit arbejde.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og REAS, et netværk blandt forskere på tværs af KU, der arbejder med reducerede CO2-udledninger fra landbrugssystemer, inviterede i december 2021 Stine Krøijer til at præsentere projektets perspektiver på fortællingers indvirkning på multifunktionel jordfordeling i Danmark.

Stine Krøijer var i oktober 2021 inviteret som keynote speaker til netværksmødet for EASA, Den Europæiske Forening for Socialantropologer i Tallinn, hvor hun fortalte om aktivismens fremtid i landskaber med knuste udviklingsdrømme.

Under Klimafolkemødet i Middelfart i september 2021 deltog Stine Krøijer i paneldebatten ’Nyt fra samfundsvidenskaberne: Fem perspektiver på klimastyring’ hvor hun sammen med fire andre klimaforskere diskuterede, hvordan vi bedst understøtter vejen frem mod et grønt og bæredygtigt samfund.

Til MEGA seminaret i august 2021, der samler det danske antropologiske netværk på tværs af institutioner, var Lokale Landvindinger på programmet og fortalte om projektet med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvilke historier fortæller landskabet og hvem fortæller historier om landskabet?

Stine Krøijer gav i Deadline i maj 2021 sine bud på de praktiske udfordringer og perspektiver, der er forbundet med udtagning af lavbundsjord i Danmark.

Ved starten blev projektet omtalt i Uniavisen og på Institut for Antropologis hjemmeside.

 

Forskergruppen har, i fællesskab med praksisorganisationerne, planlagt og afviklet tre strategiworkshops i Nørreådalen og tre borgermøder i Skalsådalen, hvor lokale borgere, lodsejere og landmænd er blevet involveret i processerne omkring multifunktionel jordfordeling. Her er fortællinger benyttet som metode til at undersøge forskellige forståelser af og tilgange til landskabet med det formål at skabe en fælles forståelse af fortiden og nutidens landskab, som basis for at skabe en fælles vision for fremtidens landskab.

I projektet er der afholdt fire interne partnermøder i kredsen af projektpartnere med fokus på kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling om 'fortællinger', 'samskabelse' og 'multifunktionalitet'. Desuden er der afholdt et erfaringsseminar i Mariagerfjord Kommune og et seminar for projektkredsen omkring EU-projektet LIFE IP Natureman med fokus på fortællinger som redskab i den offentlige forvaltning.

Der er derudover årligt holdt møder med projektets to følgegrupper: den politiske, der består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer, og den forskningsmæssige, hvor bl.a. Frida Hastrup og Nathalia Brichet fra forskningsprojektet Cattle Crossroads deltager. De to følgegrupper har på disse møder bidraget med videnskabelig ekspertise og indsigt i de politiske processer omkring multifunktionel jordfordeling og grøn omstilling i landbruget. Lokale Landvindinger arrangerede i samarbejde med forskerne i Cattle Crossroads og antropologen Marisol de la Cadena fra UC Davis en ’kodialog’ om køer i udstillingen ’Produktionsdyr: Et galleri for det muliges kunst’. Et uddrag af samtalen kan ses her.

 

 

 

 

In recent years, multifunctional land consolidation has emerged in Denmark as a way to address climate and biodiversity crises. Multifunctional land consolidation implies taking different land-use interests into consideration in land-use planning, in order to accommodate both agricultural production, biodiversity, climate mitigation and adaptation, as well as outdoors, recreation and rural development. These competing interests involve a risk of conflict over land use and landscape aesthetics.

This project investigates how stories and narratives about the landscape play out in negotiations of future landscapes. In the project we develop a method for using storytelling as a tool in the co-creation of future landscapes. We use narrative interviews, transect walks and audio-visual methods to explore local (hi)stories about the landscapes, and develop and apply the storytelling methodology at workshops and public meetings. The project is implemented in collaboration between researchers from University of Copenhagen and partners from The Danish Nature Agency Himmerland as well as  Mariagerfjord, Viborg and Randers Municipalities.

Read a news story about the project in English here.

In November 2022 the project published a policy brief, that presents five specific recommendations for a future land reform. Read a news story about it here.

In May 2023 the project published an interactive website called ‘Listen to the Landscape’ (Lyt til Landskabet), where you can explore stories from landscapes in transition. Visit the website here.

In September 2023 project researchers arranged a ‘cow dialogue’ with the project’s advisory board, Frida Hastrup and Nathalia Brichet from the Cattle Crossroads project and Marisol de la Cadena from UC Davis. Watch a selection of the dialogue here.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Inge-Merete Hougaard Postdoc +4535322344 E-mail
Kathrine Dalsgaard Indskrevet ph.d.-studerende +4535320303 E-mail
Stine Krøijer Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321581 E-mail

Støttet af:

Logo VELUX FONDEN

Lokale Landvindinger er støttet af VELUX FONDEN.

Projekt: Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jorddeling.

Periode:  2021-2025

Kontakt

Stine Krøijer (PI)
Lektor
stine.kroijer@anthro.ku.dk
+ 45 35 32 15 81

Inge-Merete Hougaard
Postdoc
imh@anthro.ku.dk
+45 35 32 23 44

Kathrine Dalsgaard
Ph.d.-studerende 
kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk
+45 35 32 03 03

Lone Søderkvist Kristensen
Lektor
lokr@ign.ku.dk
+45 35 33 18 31

Lyt til Landskabet 

Illustration fra Lyt til landskabet
Gå på opdagelse i det interaktive website Lyt til Landskabet, hvor du i lyd, tekst og video finder lokale fortællinger fra landskaber i forandring og råd til samskabelse.

Kathrine Dalsgaard fortæller om Lyt til Landskabet

Eksterne forskere

Navn Titel Telefon  E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +4535331831 E-mail

Studerende

Navn Titel E-mail
Gertrud Anker-Møller Damgaard            Studerende           E-mail