Maia Ebsen
Maia Ebsen

Maia Ebsen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Antropologi

Kandidat

Maia Ebsen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Finansieret af Laurits Andersen Fonden.

Titel

Politics of Tinkering 
Craftwork and the resurgence of cooperativism in contemporary Denmark

Bedømmelseskomité

  • Professor Bjarke Oxlund
    Københavns Universitet (forperson)
  • Professor Michael Herzfeld
    Harvard Universitet
  • Professor Heather Paxson
    MIT - Massachusetts Institute of Technology

Vært

Ph.d.-programleder, Professor Tine Gammeltoft

Tid og sted

25. januar 2022, kl. 15:00
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K
Bygning 35, lokale 35.0.12

Vær opmærksom på, at forsvaret foregår på engelsk.

Ph.d.-afhandlingen vil være tilgængelig gennnem Academic Books som e-publikation. Det vil også være muligt at læse den på Institut for Antropologi efter åbningen af campus efter aftale med Vicki Antosz, va@samf.ku.dk.

Efter forsvaret er instituttet vært ved en lille reception i lokale 33-1-19-

OBS! Forsvaret afholdes som Hybrid forsvar. Et link til at følge forsvaret online, vil blive offentliggjort på denne side i dagene op til forsvaret.

Resumé

Kooperationen, en organisatorisk model med rod i det 19. århundrede, er genopblomstret flere steder i verden som reaktion på økonomiske stramninger i kølvandet på socioøkonomiske og politiske kriser i 2000'erne, herunder særligt finanskrisen i 2008. I Danmark er forskellige aktører - lige fra kooperative praktikere til repræsentanter fra interesseorganisationer - ligeledes i gang med at genoplive modellen i en bestræbelse på at sikre mere inkluderende, socialt retfærdige og lokalt forankrede organisations- og virksomhedsmuligheder.

Denne afhandling - Politics of Tinkering - Craftwork and the resurgence of cooperativism in contemporary Denmark - udforsker vækkelsen af kooperationen i Danmark ved etnografisk at undersøge, hvordan de stiftende og efterfølgende generationer af håndværkere i et københavnsk byggekooperativ forsøger at genskabe denne særlige organisationsform.

Afhandlingen er baseret på 11 måneders feltarbejde i et byggekooperativ, som jeg i afhandlingen kalder KLAR. Kooperativet blev grundlagt i 2001 af otte håndværkere og beskæftiger i dag cirka 70 håndværkere med speciale i forskellige fagområder. Gruppen arbejder dagligt på en række forskellige  byggeprojekter, der spænder fra installation af færdiglavede køkkener til totalrenovering af bygninger, ofte med fokus på at udvikle nye måder at bruge  genanvendte og miljøvenlige byggematerialer.

Igennem syv kapitler undersøger jeg, hvordan håndværkerne søger at skabe social forandring gennem deres kooperative organisering, håndværkets  fysiske og kropslige aspekter, oplæringen af lærlinge og deres valg af byggematerialer og projekter. Gennem en analyse af håndværkernes ambitioner,  det daglige arbejde på byggepladserne, diskussioner på forsamlinger og bestræbelser på at gentænke byggepraksisser og -projekter, beskriver jeg  håndværkernes politiske praksis, samt de opfattelser af agens og subjektivitet, der ligger til grund for den. Herigennem bringer jeg spørgsmål om  mangfoldighed, kreativitet og frihed ind i antropologiske studier af kooperationen og politisk handling i bredere forstand.

Afhandlingen viser, at håndværkernes dagligdag og politiske praksis ikke er præget af ekstraordinære begivenheder eller konfrontationer, men snarere af en omhyggelig opmærksomhed på håndværk. Den viser, at håndværkerne, i takt med at de lærer at reparere, forfine, re-kalibrere eller blot forny deres håndværksmæssige færdigheder, også søger at forandre dem selv og større sociale strukturer i og uden for Danmark, som for eksempel byggekonventioner og økonomiske systemer.

Afhandlingen argumenterer for, at dette arbejde danner grobund for en politisk praksis, som håndværkerne anvender i deres bestræbelser på at skabe social forandring. Jeg begrebsliggør denne særlige praksis som en politics of tinkering og viser, hvordan den er styret af en stræben efter løbende at eksperimentere med forskellige projekter og interventioner, snarere end at forestille sig radikalt alternative måder at arbejde og leve på. Herigennem bidrager afhandlingen til vores viden om, hvad politisk handling kan være i dag.