Anette Høite Hansen

Anette Høite Hansen

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

I mit PhD-projekt udforsker jeg hverdagslivet i forskellige danske bofællesskaber, hvor jeg undersøger, hvilken betydning fællesskabet har for beboernes miljøadfærd.

Med studiet ønsker jeg at bidrage til de nyere indsigter i socialvidenskabelige studier af miljøadfærd, der - modsat tidligere fokus på individets rolle og ansvar - betragter den kollektive dimension som vigtig.

 

Bofællesskaber er en bred kategori, der dækker over mange forskellige måder at bo på. Fælles for kategorien er, at familier udgjort af en eller flere personer bor ved siden af hinanden i et afgrænset fællesskab. Derudover varierer bofællesskaber i både størrelse, profil, vision og geografi. Hvor nogle er beliggende i større eller mindre danske byer, er andre bygget op i landområder. Nogle er deciderede seniorfællesskaber, mens andre mere nyligt oprettede ofte er beboet af småbørnsfamilier, der har købt hus for første gang.

 

Mit PhD-projekt tager udgangspunkt i tre bofællesskaber, der alle er beboet af en kombination af børnefamilier, enlige og seniorer. Geografisk er de placeret i henholdsvis et landområde og i forstæder til København og Aarhus. Mens de to bofællesskaber er medlemmer af Landsforeningen for Økosamfund (LØS) og desuden har hobbylandbrug tilknyttet, er det tredje udgjort af et rækkehusområde med et mindre udeareal. Fælles for de tre bofællesskaber er, at der i deres visionsgrundlag er fokus på miljø- og klimahensyn i tilgangen til byggeri, affald, transport og madlavning foruden udveksling og deling af tøj og værktøj. Vigtigst fremstår dog bofællesskabernes sociale grundlag, hvor naboskab, den daglige fællesspisning og ’hverdagsfællesskabet’ er afgørende. I forlængelse heraf er jeg interesseret i at se nærmere på sammenhængen og den gensidige betydning mellem miljøfokus og kollektivitet.

Gennem feltarbejde i de tre bæredygtige bofællesskaber, undersøger jeg derfor, hvordan en bæredygtig livsstil – miljømæssigt og socialt - italesættes og praktiseres af beboerne.

 

Med et nærmere perspektiv på familieliv, udforsker jeg, hvordan beboerne i de bæredygtige bofællesskaber balancerer mellem privatliv og naboskab i fællesskaberne, og hvorvidt et fokus på bæredygtighed spiller en rolle i vejen mod ’det gode’ hverdagsliv. Desuden følger jeg børn af de tre bofællesskaber, der nu er voksne, i en undersøgelse af, hvordan de viderefører ’bæredygtighedsnormer’ fra deres opvækst.

 

Studiet er en del af forskningsprojektet COMPASS – Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies – der undersøger kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Antropologi og Institut for Statskundskab foruden ti partnere inden for områderne mad- og emballagespild, fødevarefællesskaber og bofællesskaber. Læs nærmere om COMPASS-projektet gennem følgende link: www.compass.ku.dk

COMPASS er støttet af Velux Fonden.

ID: 153883203