Budgetter

Forskellige stipendier - forskellige budgetter 

IA råder ikke over midler til feltarbejde eller studieophold i udlandet. Midler hertil skal derfor søges særskilt finansieret. Dvs. at der for alle stipendietyper skal laves et realistisk budget for feltarbejdet og et evt. studieophold samt gøres rede for finansieringen.

Der vil være forskel fra stipendietype til stipendietype på hvor meget der i stipendiet er til rådighed til disse driftudgifter. Det er således kun RUF-stipendier hvor der kan søges om fuld dækning af feltarbejde, mens FKK og Internationaliserings-stipendier har et øvre loft og IA-stipendier altså kun indeholder løn og ikke drift.

Der stilles ikke krav om at fuld finansiering kan dokumenteres sikret på ansøgningstidspunktet. Men der bør være forslag til mulige finansierings-kilder i projektforslaget, ligesom der må være alternativer til hvad man gør hvis man ikke kan få fuld dækning.

Lønbudget

En ph.d.-løn beregnes individuelt udfra bl.a. lønanciennitet. Det er dog kun for RUF-stipendier og ”andre” stipendier at et lønbudget i ansøgningen skal baseres på en specifik lønberegning.

Ansøgning om IA-stipendier er uden lønbudget. FKK og Internationaliserings-stipendier har faste takster for lønbudgetter i ansøgninger. (Efterfølgende ansættelse sker selvfølgelig efter konkret lønberegning).

Kursus og Konferencedeltagelse

Instituttet og Forskerskolen dækker udgifter til kurser i DKK og til 2 konferencer i udlandet. Se det generelle Ph.d.-Studieprogram.

Andre udgifter

Udover arbejdsplads og computer mv. kan AV-udstyr som båndoptager og diktafon lånes på instituttet. Særligt kostbart udstyr eller udstyr der skal bruges over lang tid bør søges finansieret udefra.

Bemærk at alle eksterne bevillingsgivere forudsætter at eventuelt (undtagelsesvist) bevilget udstyr tilfalder instituttet efter brug.