Undervisningsassistenter til Antropologiske Perspektiver I & II – Københavns Universitet

27. marts 2019

Undervisningsassistenter til Antropologiske Perspektiver I & II

Jobbet består i at give de studerende på første år af bacheloruddannelsen en generel indføring i grundlæggende aspekter af antropologifaget. Hvert af kurserne strækker sig over et semester og gennemgår en række af fagets centrale temaer, illustreret gennem artikler med empiriske eksempler fra hele verden. 
 
Tekster består dels af grundbøger og dels af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc. Undervisningen foregår i en blanding af forelæsninger og holdundervisninger - med hovedvægten på holdundervisning på tre parallelt løbende hold, koncentreret om læsning og diskussion af læste tekster. Der er et fast skema med en fællesforelæsning og to holdundervisninger per uge. Undervisningsassistenterne står for holdundervisningen og sidder med ved den ugentlige forelæsning. Som undervisningsassistent bliver du således knyttet til et fast hold studerende (ca. 30-35) på 1. semester, og på samme måde et af de andre hold på 2. semester. Du er altså ansvarlig for selve undervisningen på et hold. Den faglige koordinator er ansvarlig for kursusplan og litteratur. 
 
Ud over at gennemføre eksamener efter endte kurser, er det er en del af stillingen at vejlede om skrivning af opgaver og give feedback på de to obligatoriske skriveøvelser i hvert semester. 
 
Holdundervisningerne indebærer muligheder for forskellige undervisningsformer - oplæg fra undervisere, de studerende selv, gruppearbejder, ”summemøder”, og plenumdiskussioner af dagens tekster. Som undervisningsassistent beslutter du selv, i samarbejde med de studerende på holdet, forholdet mellem de enkelte undervisningsformer. 
 
Ud over selve undervisningen kan der være tale om ekstra opgaver – f.eks. afholdelse af workshops om skrivning eller gruppearbejde eller lign. som teamet finder gavnligt for de studerendes læring - indtil timetalsrammen for jobbet er nået. 
Du vil være en del af et engageret team af undervisere der består af den faglige koordinator og to undervisningsassistenter. 
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du har lyst til at engagere dig i de studerende og uddannelsen, samt at du er fagligt velfunderet. Det er et krav, at du har en kandidatgrad i antropologi og er dygtig til faglig formidling. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til reglerne i ”Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001” og bestemmelserne for undervisningsassistentstillinger, som beskrevet i ”Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015”.  
Timelønnen pr. arbejdstime er 246,22 kr. pr 1. april 2019. 
 
Stillingerne er normeret til 780 timer i alt inkl. forberedelse.  
 
Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. september 2019 og slutdato 31. august 2020. 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Ansøgning 
Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.    
Ansøg elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst på siden). 
 
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word). Søges flere fag skal filen uploades til hvert enkelt fag der søges på. 
 
Ansøgningsfrist er 6. maj 2019

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Faglig koordinator, Peter Henriques, peter.henriques@anthro.ku.dk, tlf.: 35 32 34 84 
 
Samtaler forventes afholdt i uge 24-25 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. 
 
Ansættelsesproces 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse i et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning og efter bedømmelsesperioden er tilendebragt, modtager ansøgeren sin faglige bedømmelse i høring.  
Ansøgere som er bedømt kvalificeret, prioriteres og der tilbydes samtale i forhold til antallet af ledige stillinger i hvert fag, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes. 

SØG STILLINGEN