Ekstern lektor til "Antropologi som profession" – Københavns Universitet

27. marts 2019

Ekstern lektor til "Antropologi som profession"

En ekstern lektor søges til undervisning på 1. semester (efterårssemester) af den antropologiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.  
 
Antropologi som profession er et obligatorisk kursus på 7,5 ECTS point. Kurset består af 11 kursusgange á 4 timer, en gang om ugen med start i uge 38. Kurset ledes af lektor Cecilie Rubow i samarbejde med to eksterne lektorer.
 
Kurset introducerer til professionsbegrebet og til den viden, færdigheder og kompetencer som antropologistuderende tilegner sig i løbet af studiet. Det sker dels i lyset af antropologforeningernes etiske retningslinjer, begreber om relevans og 'impact' og eksempler på antropologiske projekter, dels i lyset af de erfaringer, som antropologer gør sig i løbet af deres arbejdsliv. Kurset omfatter desuden en række mere tekniske færdigheder, som udgør et væsentligt grundlag for projektarbejde på universitetet og i arbejdslivet efter studiet, derunder projektstyring, it-redskaber, notatteknik, mundtlig fremstilling og akademisk skrivning.
 
De studerende på årgangen deltager i fælles forelæsninger og deles til holdundervisningen op i tre hold, som består af 28-30 studerende. Forelæsningsrækken varetages af kursusleder med deltagelse af de ansatte eksterne lektorer og inviterede antropologer ansat uden for universitetet. Holdundervisningen, som finder sted umiddelbart efter forelæsningen, varetages af de eksterne lektorer og kursusleder. Undervisningen foregår på dansk.
 
Kurset afsluttes med et mundtligt oplæg og en skriftlig opgave fra gruppe på op til fire deltagere, der bedømmes med intern censur.
 
Der søges en kandidat, som har solide faglige kundskaber og erfaringer fra ansættelsesforhold uden for universitetet. Desuden er evnen til samarbejde og en interesse for at kommunikere med de studerende på 1. semester om sammenhængen mellem fag og profession helt central.
 
I december/januar skal den eksterne lektor indgå i bedømmelsen af de studerendes opgaver.
 
Kvalifikationer 
For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgeren have afsluttet en kandidatgrad i antropologi, være fagligt velfunderet og have erfaring fra antropologisk projektarbejde eller andre relevante ansættelsesforhold uden for universitetet. Vi forventer desuden, at den eksterne lektor vil engagere sig i de studerende og uddannelsen.  
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør pr. 1. april 2019 kr. 267,98. Stillingen er normeret til cirka 100 timer i alt inkl. forberedelse. 
 
Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. september 2019 og slutdato 31. august 2022. 
 
Ansættelsesproces 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. 
 
Ansøgning 
Ansøg elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst på siden).   
Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.
 
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis man har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal dokumenterne samles i en fil (PDF eller Word).
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Eventuelle spørgsmål kan stiles til Lektor Cecilie Rubow, cecilie.rubow@anthro.ku.dk
 
Ansøgningsfrist: mandag den 6. maj 2019 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. 

SØG STILLINGEN