27. november 2020

Projekt skal skabe nye fortællinger om fremtidens åbne landskaber

Klima

Med støtte fra VELUX FONDEN vil et stort forskningsprojekt stille skarpt på den mest klimabelastende landbrugsjord og afdække lokale fortællinger om det åbne landskab. Målet er at undersøge, hvordan fortællinger både former og kan bruges aktivt i den grønne omstilling af landbruget.

Landskab
Foto: Colourbox

Det åbne landsskab er kommet højt op på den hjemlige politiske dagsorden, fordi udtagning og omlægning af klimabelastende landsbrugsjorde som f.eks. højmoser og ådale kan bidrage til at reducere landbrugets CO2-udslip. Det politiske mål er at skabe nye landskaber med større biodiversitet og et styrket friluftsliv.

Men en ny jordfordeling og omlægning til sådanne multifunktionelle landskaber bærer også kimen til konflikter mellem interessenter og modstand fra bl.a. lodsejere. Borgerinddragelse og lokal samskabelse er derfor nøgleord i omlægningen af de klimabelastende landsbrugsområder.

Men hvilke drømme og forestillinger har vi hver især om fremtidens landskab? Og hvilke fortællinger om det nuværende landskab står de på skuldrene af? Og hvordan kan nye, fælles fortællinger fremme det lokale arbejde med at skabe mere varierede og klimavenlige landskaber?

Det er nogle af de spørgsmål, som et tværfaglig forskningsprojekt ledet af lektor Stine Krøijer fra Institut for Antropologi skal give bud på i et fireårigt forskningsprojekt støttet af VELUX FONDEN med 6,3 mio. kr.

”Mennesker i alle kulturer har fortællinger om deres forhold til natur og miljø. Faktisk er fortællinger om landskabet en af de måder, mennesker videregiver deres historie, deres tilknytning til bestemte områder og forhandler, hvordan det er etisk forsvarligt at agere i naturen. Fortællinger er allerede en form for samskabelse af landskabet,” siger Stine Krøijer.

”I Danmark er den store fortælling historien om de store landindvindinger som udvidede landbrugsarealet, men tiden kalder på nogle andre fortællinger, som vi også forventer findes derude.”

Cases i tre kommuner

Projektet vil i samarbejde med Naturstyrelsen og tre kommuner undersøge tre igangværende eller kommende cases i det sydlige Himmerland: Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune, Nørreådalen i Viborg og Randers Kommuner samt Sdr. Onsild Enge i Viborg, Randers og Mariagerfjord Kommuner.

De tre cases indgår også alle i EU-projektet ’LIFE IP Natureman’, der frem til 2023 skal skabe større sammenhæng mellem naturbeskyttelse, vandmiljø, klimastrategier og regional udvikling i 40 naturområder.

Som led i projektet vil forskerne gennemføre mere end 100 interviews med lodsejere, beboere, brugere og naturforvaltere, men også deltage i borgermøder og workshops, ligesom markvandringer og audiovisuelt materiale kommer til at indgå i undersøgelsen.

Til sammen skal det bidrage til et bedre billede af de lokale fortællinger om det nuværende og fremtidige landskab, og hvordan de kan bringes i spil under arbejdet med at omlægge lokale områder. Endemålet er at kunne udvikle en metode til, hvordan landskabsfortællinger kan bidrage positivt i processen, som også andre kommuner og aktører vil kunne drage gavn af.

”Jeg får mange henvendelser fra naturforvaltere, som efterlyser metoder til at håndtere konflikter i forbindelse med etablering af nye naturområder. Vi tror på, at fortællinger kan blive et vigtigt virkemiddel i naturforvaltningen, som kan bidrage til at skabe nogle nye spændende landskaber,” forklarer Stine Krøijer.

Læs mere om VELUX FONDENs seneste uddeling.

Emner