16. september 2014

Lektor Karen Lisa Salamon udpeget til nyt uddannelses-udvalg

Lektor Karen Lisa Salamon er af Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen blevet udpeget til "Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser".

Udvalget vil få til opgave at understøtte regeringens fokus på en bedre overensstemmelse mellem optaget på de videregående uddannelser og den efterfølgende jobsituation for dimittenderne.

- De danske videregående arkitektur- og designuddannelser er internationalt anerkendt for det høje niveau, og den danske styrkeposition på området skal fastholdes og videreudvikles, men de studerende skal ikke uddannes til ledighed.
Udvalget skal derfor blandt andet forholde sig til uddannelsernes indhold, sammenhængen til beslægtede uddannelser og uddannelsesinstitutionernes størrelse med henblik på at sikre, at Danmark fortsat kan uddanne dygtige arkitekter og designere, herunder i et omfang så de efterfølgende kan finde relevant beskæftigelse, siger Sofie Carsten Nielsen om udvalgets opgave.

Karen Lisa Salamon har i en årrække arbejdet med ledelses- og organisationsproblemstillinger set fra en antropologisk vinkel. Hendes nuværende undervisning relaterer sig især til Business Anthropology, hvor erhvervslivets praksisformer indenfor bl.a. ledelse, markedsføring & performance, strategi, design, kulturindustri & innovation perspektiveres med antropologisk teori.

Udvalget skal aflevere sine endelige anbefalinger i marts 2015.