26. november 2013

Censorer søges

Censorkorps Antropologi

Censorkorpset fornys hvert fjerde år ved at en fjerdedel af de siddende censorer forlader korpset. Censorformandskabet for Antropologi på KU søger derfor interessetilkendegivelser om beskikkelse for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018.

Udover at virke som censor ved Institut for Antropologi på KU skal censorerne også virke ved de to nye uddannelser: Teknoantropologi ved Aalborg Universitet og Market and Management Anthropology ved Syddansk Universitet.

Censorkorpset består af personer tilknyttet de højere læreranstalter såvel som af personer, som repræsenterer private og offentlige ”aftagere” af antropologer.

For at kunne blive beskikket som censor skal personen besidde:

  1. en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  2. et indgående og aktuelt kendskab til fagets teori og metoder,
  3. specifikke kvalifikationer inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  4. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Rammer og vilkår for beskikkelse som censor fremgår af Bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, BKG nr. 666 af 24. juni 2012. 

Formandskabet er åbent over for censorer med alle mulige specialer, men ser gerne interessetilkendegivelser fra antropologer, som kan dække følgende områder:

  1. medicinsk antropologi
  2. religionsantropologi
  3. business antropologi
  4. teknoantropologi
  5. politisk antropologi
  6. IT og internet antropologi

Formandskabet ønsker censorer, som har erfaring med at evaluere tekster. De skriftlige opgaver, som skal bedømmes, kan i øvrigt påregnes i fremtiden udelukkende at blive gjort tilgængelige digitalt.

Spørgsmål om hvervet som censor kan stilles til censorformand Stig Toft Madsen.

Andragender om beskikkelse som censor skal være på maksimalt to sider og bedes fremsendt per e-mail med vedhæftet CV til censorformand Stig Toft Madsen senest mandag den 6. januar 2014.