16. november 2015

Institutleder: "Bevar midlerne til dansk udviklingsforskning!"

Den foreslåede finanslov udgør med sine besparelser en trussel mod den samlede danske udviklingsforskning, skriver Institutleder i brev til Udenrigsminister Kristian Jensen

Læs hele brevet her

FFL16 og dansk udviklingsforskning

Kære Kristian Jensen

Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Københavns Universitets koordinationsgruppe vedr. udviklingsforskning, ’KU Uland’, for at henlede din opmærksomhed på, at hele den danske udviklingsforskning er stærkt truet af den foreslåede finanslov.

I FFL16 er der kun afsat midler til allerede godkendte projekter – der er ikke afsat midler til at finansiere nye projekter inden for udviklingsforskning i 2016 og årene der følger.

Eventuelle midler i 2016 afventer udredningen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det bebudede bortfald af 169 mio. årligt (2014 tal) som hidtil har været prioriteret af det forskningsfaglige udvalg (FFU-midlerne) gør det meget vanskeligt for danske institutioner at få del i EUs midler inden for udviklingsforskning, da national medfinansiering er et krav i sådanne programmer. Det strider dermed imod regeringens målsætning om, at Danmark skal forøge sit hjemtag af EU-forskningsmidler, eksempelvis vil det være vanskeligt at hjemtage bevillinger via European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), der er en del af Horizon 2020 initiativet. EDCTP har til formål at støtte europæiske forskningsprojekter indenfor HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og såkaldte neglected infectious diseases. EDCTP2 er blevet godkendt sidste år i EU med et samlet nyt budget på 683 millioner Euro. Under the forrige EDCTP1 program hjemtog Danmark 25 mio. Euro. Der er pt. indsendt 12 ansøgninger i EDCTP2 men disse vil ikke kunne hjemtages hvis vi ikke kan vise at Danmark yder relevant national støtte til det samme forskningsområde. Her vil forskningsstøtte fra FFU være afgørende.

FFU-midlernes betydning for danske institutioner er således langt større, end blot det på finansloven afsatte beløb. Afskaffelsen af disse midler vil medføre en drastisk reduktion i antallet af større projekter, der fremadrettet vil blive bevilliget til danske forskningsinstitutioner. Der findes så godt som ingen forskningsmidler - private som offentlige - til denne type projekter, der har sigte på Afrika, Asien (ekskl. Kina og Indien) og store dele af Latinamerika.

Vedtages FFL16 som den nu foreligger, og prioriterer Peter Taksøe-Jensen-kommissionen ikke fremadrettet udviklingsforskning og forskningskapacitetsopbygning som en del af Udenrigsministeriets program, vil det danske forskningsmiljø lide store tab og med konsekvenser der rækker langt videre. Danske universiteter vil få betydeligt sværere ved at uddanne kandidater med globalt udsyn. I en stærkt globaliseret verden vil dette være til stor skade for både dansk erhvervsliv, forskning, civilsamfund og dermed samfundet i almindelighed. En yderligere konsekvens af besparelserne vil være, at partneruniversiteterne i lavindkomstlande vil få endnu sværere ved at løfte forskningskapaciteten, hvilket på længere sigt vil vanskeliggøre et ligeværdigt partnerskab.

Et eksempel på Danida (FFU) støtte til forskning der har haft en utrolig gennemslagskraft er idenfor udviklingen af en malaria vaccine, hvor Danmark nu har et forskningsmiljø i verdensklasse. Forskningskapaciteten ved samarbejdsinstitutionerne i syd er styrket og en malaria vaccine er under afprøvning med potentiale til at løse et kæmpe udviklingsproblem for en række lande i særligt Afrika. Uden midler fra Danida ville det aldrig have været muligt at få øvrig finansiering fra internationale kilder til malaria forskningen i Danmark på omkring 150 millioner (fra Gates Foundation og EU). De Danida støttede malaria forskningsgrupper har på baggrund af deres grundforskning i relation til malaria samtidig fået et forskningsmæssigt gennembrud i forståelse af kræft. Der er andre gode eksempler indenfor landbrugsforskning og migrationsforskning, der har fået stor gennemslagskraft via forskningsmidler fra FFU.

Dansk udviklingsforskning er af højeste internationale klasse. Københavns Universitet er rangeret som det 13. bedste universitet i verden og det 8. bedste i Europa inden for området på QS World University ranglisten.

Danmarks stærke internationale profil i forhold til udviklingsforskningen er med til at sikre os et enestående analytisk beredskab og et omfattende internationalt netværk, som bør bevares og udbygges. Der er store potentialer i at styrke eksisterende netværk og opbygge nye stærke alumni-, uddannelse- og forskningsnetværker i Afrika, Asien og Latinamerika. Værdien af disse netværk har åbenlyse potentialer i forhold til strategiske videnssamarbejder, herunder styrkede kompetencer for dansk erhvervsliv.
 
Jeg ønsker med denne henvendelse først og fremmest at rette din opmærksomhed mod de massive negative konsekvenser afviklingen af Udenrigsministeriets tilskud til udviklingsforskning vil få for de danske forskningsinstitutioner og mere generelt for det danske samfund. På den baggrund opfordre jeg dig hermed på det kraftigste til at fastholde midler til dansk udviklingsforskning.
 
Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen

Helle Samuelsen

Formand for KU-Uland

Lektor, Institutleder