Afsluttede projekter

Kompetenceløft og læring på kommunale plejecentre

For partsprojektet Fremfærd Ældre/Demens, som bl.a. omfatter KL og FOA, har Antropologisk Analyse gennemført følgeforskning om kompetenceudvikling, læring og implementeringspraksis på plejecentre på demensområdet. Undersøgelsen omfatter bl.a. medarbejderes og lederes oplevelse af, hvordan nye tiltag, nyt retningslinjer og ny viden søges implementeret og omsat til den praksis, de arbejder i til hverdag. Det er tre kommunale delprojekter i regi af det større tiltag 'Fra ambitioner på papir til handling i praksis', der har skabt grundlaget for denne antropologiske undersøgelse og analyse. Rapporten for undersøgelsen blev offentliggjort i efteråret 2017. Heri beskrives især, hvordan medarbejderen oplever og vurderer de forskellige læringssituationer, de indgår i - ikke alene på kurser og temadage, men også ved implementeringen af de mange forskellige tiltag og retningslinjer, som kendetegner hverdagen på plejecentre i dag. Plejecentre i kommunerne Gentofte, Kerteminde og Lyngby-Taarbæk har indgået i undersøgelsen. 

Download rapporten 'Hverdagslæring på kommunale plejecentre' her.

Støj, alment boligbyggeri og søvn

- En gennemgang af socialvidenskabelige undersøgelser på området
På foranledning af virksomheden Rockwool International A/S har ph.d.-stipendiat Sandra Lori Petersen for Antropologisk Analyse i 2016 gennemgået den socialvidenskabelige forskning i krydsfeltet af temaerne støj, alment boligbyggeri og søvn; desuden er rapporter fra det boligsociale felt i Danmark er inkluderet. Resultaterne er organiseret i en rapport, der kan findes her. De relevante studier er resumeret efter de væsentligste temaer: Hvordan støj reducerer søvnkvaliteten for beboere i lavindkomstboliger, hvordan nabostøj truer hjemmets integritet i alment boligbyggeri, hvordan støj er behæftet med forskellige og kontekstafhængige betydninger, og endelig hvordan nabostøj i den boligsociale sektor ofte forstås som et moralsk problem, som kan løses ved hjælp af overholdelse af husregler og eventuelt ved konfliktløsning. Der peges her på, at støj med fordel også kan forstås som et materielt problem, der har at gøre med bygningers beskaffenhed. Antropologisk Analyse arbejder videre med disse tematikker.

Hent rapporten 'Noise, Social Housing & Sleep' her.

Håndværkerpraksis - en undersøgelse for Solar A/S

For virksomheden Solar A/S og i samarbejde med fire VVS-installatører gennemførte Antropologisk Analyse i 2015 en kortvarig undersøgelse af VVS’eres daglige arbejdsdag med henblik på at forstå, hvad der betinger deres valg mellem forskellige muligheder for at indkøbe artikler til arbejdet, herunder brugen af Solars FastBox-løsning. For undersøgelsen stod videnskabelig assistent i Antropologisk Analyse Mette Marie Vad Karsten.

Kantinens mange ansigter

- En undersøgelse af kantinens position og potentiale
Kantinens mange ansigter var et projektsamarbejde med virksomheden Kokkenes Køkken, som varetager kantinedrift m.v. i lang række danske virksomheder. Gennem etnografiske undersøgelser af hverdagen i kantiner og frokostordninger blev det belyst, hvad kantinen kan betyde for bl.a. trivsel, kommunikation, identitet og omdømme i den enkelte virksomhed. For undersøgelsen stod Nikolas Fuad Mortensen, videnskabelig rådgiver i Antropologisk Analyse. 

Læs rapporten 'Kantinens mange ansigter' her.

Samarbejde med Region Sjælland om organisationsudvikling i sundhedssektoren

Med forvaltningsenheden ”Produktion, Forskning og Innovation” i Region Sjælland indgik Antropologisk Analyse i løbet af 2014-15 i sparring og idéudvikling i forbindelse med PFI’s arbejde med kvalitative analyser af patientinddragelse og patientoplevet kvalitet på hospitalsafdelinger i regionen. Indsatsen skal ses som led i Regionens løbende arbejde med organisationsudvikling i sektoren, herunder ikke mindst bestræbelsen på at forene optimering og effektivisering med et fokus på tryghed og tilfredshed blandt patienterne. Opgaven blev varetaget i Antropologisk Analyse af seniorrådgiver Steffen Jöhncke. Samarbejdet med PFI omfattede også en kvalitativ undersøgelse af et projekt, der iværksætter støttende opfølgning af patienter uden for hospitalsindlæggelse. Undersøgelsen blev varetaget af antropologistuderende Silja Lind Haraldsdóttir som led i hendes specialearbejde på instituttet.

Undersøgelse for Næstved Kommune om dokumentationsarbejde i ældreplejen

For Distrikt Øst i Center for Ældre i Næstved Kommune gennemførte Antropologisk Analyse i løbet af 2014 en større undersøgelse af, hvordan de ansatte i ældreplejen i praksis håndterer og bruger forskellige former handleplaner og anden dokumentation. Undersøgelsen blev varetaget af videnskabelig assistent i Antropologisk Analyse Loa Teglgaard Christensen. Gennem etnografisk feltarbejde blev der opbygget en række indsigter i dagligdagens hændelser og udfordringer, der kaster nyt lys over den rolle, som opgaven med at dokumentere spiller for det samlede arbejde med de ældre. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport, ”Barrierer for kommunikation”, der præsenterer resultaterne og giver input og anbefalinger til centrets videre arbejde med dette område. 

Baseline-undersøgelse for Rockwool Fonden vedr. projektet ’RIPAT for Peace’ i Kenya

I forlængelse af tidligere samarbejder med Rockwool Fonden og Rockwool Fondens Forskningsenhed om ’Rural Initiatives for Participatory Agricultural Transformation’ gennemførte Antropologisk Analyse en baseline-undersøgelse i Samburu County i det nordlige Kenya om befolkningens strategier og aktiviteter for at kunne brødføde sig. Undersøgelsen blev foretaget i tilknytning til projektet ’RIPAT for Peace’, der er en bestræbelse på at forbinde udvikling af landbrugsproduktion og udvidelse af indtægtsgrundlaget med fremme af fredelig sameksistens og konfliktløsning mellem forskellige befolkningsgrupper i området. Arbejdet blev gennemført af antropologerne Nanna Jordt Jørgensen, Eva Kaas Pedersen og Marie Ladekjær Gravesen, med bistand fra Michael A. Whyte og Steffen Jöhncke fra Institut for Antropologi.

Undersøgelse af frafald og studieskift blandt studerende på Institut for Antropologi

På initiativ fra og i samarbejde med kandidatstuderende Hjørdis Clemmensen og Jens Boye Nielsen fra instituttets studenterblad Den Vilde Tanke har Antropologisk Analyse gennemført en undersøgelse af tidligere antropologistuderendes begrundelser for at ophøre med studiet og (for de flestes tilfælde) skifte til et andet universitetsstudie. Undersøgelsen blev gennemført som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse for tre årgange af tidligere studerende, og resultaterne peger bl.a. på, at de fremherskende begrundelser for at ophøre på antropologi ikke så meget handler om utilfredshed med faget og instituttet, men snarere afspejler ønsket om at opnå en klarere, måske især arbejdsmarkedsrettet, faglig profil i kombinationen af antropologi og et andet fag. Rapporten for undersøgelsen peger på en række overvejelser som disse resultater kan give anledning til for tilrettelæggelsen af antropologistudiet fremover.

Find rapporten 'Frafald og studieskift' her.

Bidrag til indsats mod diskrimination i Københavns Kommune

Antropologisk Analyse gennemførte i foråret 2013 en kortlægning og rekruttering for Københavns Kommune i forbindelse med kommunens indsats mod diskrimination og hadforbrydelser. Opgaven omfattede rekruttering af deltagere til et kursus i frivillig diskriminationsrådgivning. Kursusdeltagerne skulle forberedes på at kunne rådgive personer i deres netværk, som oplever diskrimination. De skulle bl.a. have basal viden om lovgivning på området, hvordan man anmelder og registrerer diskrimination og hadforbrydelser, samt have kompetencer i støttende samtaler. Kortlægningen skulle give overblik over aktører (NGO’er, civile netværk og personer) i København, der har kontakt med personer eller grupper, som er særlig udsatte for diskrimination. Arbejdet blev varetaget af antropolog, ekstern lektor Maja Feldman.

Undersøgelse af antropologiske arbejdsmarked

For Institut for Antropologis Aftagerpanel har Antropologisk Analyse gennemført en kortlægning og interviewundersøgelse, der belyser hvilke stillinger og arbejdsområder, som kandidater i antropologi bevæger sig inden for. Undersøgelsen sigtede til at få bredere og mere dybtgående viden om det antropologiske arbejdsmarked. Der bliver især gået i dybden med, hvilke kompetencer, antropologer besidder og anvender i deres forskelligartede jobs uden for universitetet.

Download rapporten 'Omsat antropologi - En undersøgelse af det antropologiske arbejdsmarked i Danmark'.

Tid og forbrug i minoritetsetniske familier – en undersøgelse for Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Med finansiering fra og i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF) har Antropologisk Analyse lavet en kvalitativ undersøgelse omhandlende tidsanvendelse og forbrug i danske familier med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen er en udløber af og et supplement til en større, kvantitativ undersøgelse, som RFF gennemfører. Gennem gentagne besøg og interviews med forældrene i 12 børnefamilier blev det søgt afdækket, hvilke faktorer og prioriteringer, der spiller ind på familiemedlemmernes daglige valg og muligheder i spændingsfeltet mellem familieliv, arbejdsliv og fritid. Arbejdet blev varetaget af postdoc ved Institut for Antropologi, Birgitte Romme Larsen, der i sin ph.d.-afhandling har beskæftiget sig med familieliv blandt nyligt anerkendte flygtninge i Danmark. Undersøgelsen forløb i perioden juni-december 2012, og resulterede i en rapport, der er udgivet af RFF.

Læs omtale af undersøgelsen 'Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier' her.

Antropologisk analyse samarbejder med Post Danmark om analyse af brugerdrevet innovation

Med støtte og bevilling fra Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation har Institut for Antropologi gennemført en undersøgelse om håndteringen af viden fra en brugerdreven innovationsproces i Post Danmark. Her har antropologen Simon Lex i projektet Fra viden til hverdag fulgt, hvordan resultater af en designantropologisk brugerundersøgelse er blevet omsat i forretningsenheden Privatkunder i Post Danmark. Under et tre måneder langt feltarbejde i afdelingen og i virksomheden i øvrigt har Lex kunnet fokusere på, hvilke muligheder og barrierer personalet faktisk har for at omsætte den indhøstede viden til praktisk og kreativt innovationsarbejde i hverdagen. Post Danmark har fortsat sit samarbejde med Antropologisk Analyse på området.

Find rapporten 'Fra viden til hverdag'.

Projekt Omstilling til markedsorientering

I forlængelse af projekt "Fra viden til hverdag" udarbejdede Antropologisk Analyse et studie af Post Danmarks igangværende omstilling til markedsorientering. I tæt samarbejde med afdelingen for Marked og Innovation afdækkede antropolog Simon Lex virksomhedens interne barrierer for at involvere markedet i udviklingsarbejdet. Samtidig udvikledes der specifikke redskaber og metoder til en systematisk interaktion med slutbrugerne. Samarbejdet havde til formål at give indsigt i interne stopklodser for markedsorientering, udbrede viden om etnografiske metoder og generere nye data om udvalgte kundesegmenter. Dette skulle resultere i et bedre grundlag for Post Danmarks udvikling af nye produkter og services samt en generel forretningsudvikling med udgangspunkt i markedets dynamik. Derudover var samarbejdet et udtryk for en udvidelse af det antropologiske felt, ved ikke udelukkende at fokusere på metoder og brugere, men også inkludere virksomhedens interne sociale og kulturelle vilkår for at skabe markedsdrevet innovation.

Rockwool Fondens udvikling af landbrug i Tanzania

På vegne af og i tæt samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed bidrog Antropologisk Analyse i 2011-2012 til en større tværfaglig evaluering af en række landbrugsprojekter, der er iværksat af Rockwool Fonden under titlen ”Rockwool Initiatives for Poverty Alleviation in Tanzania” (RIPAT). I egnen omkring Arusha i den nordlige del af landet har RIPAT siden 2006 gennem lokale landsbygrupper fremmet udbredelsen af forbedrede afgrøder og dyrkningsteknikker. Gennem 20 ugers etnografisk feltarbejde fordelt på 5 antropologer, først og fremmest videnskabelig assistent Eva Kaas Pedersen, belyste Antropologisk Analyse projektet fra modtagerside: Hvordan har de lokale bønder og deres familier taget imod de nye afgrøder og teknikker, hvordan har de kunne tilpasse dem til deres hverdagsliv, og hvordan har de givet afgrøder og viden videre til andre bønder i området? Antropologisk Analyses kvalitative metoder og indsigter supplerede den viden om projektets effekt på bl.a. fødevareforsyning og fattigdom, som Rockwool Fondens Forskningsenhed belyste gennem en stor spørgeskemaundersøgelse. DIIS bidrog med en undersøgelse af, hvordan projektet er blevet ført ud i livet af den lokale organisation Recoda.

Alle dele af det tværfaglige samarbejde er blevet samlet i en bogudgivelse 2013, som kan findes her.

Målgruppeanalyse for Mediehuset Zaman Aps

Antropologisk Analyse gennemførte i 2012 en målgruppeanalyse for bladet Opinionen, der udgives af Mediehuset Zaman Aps. Bladet henvender sig primært til yngre nydanskere med sigte på at dække de særlige behov og erfaringer, som gør sig gældende blandt især muslimske danskere med familiebaggrund i Tyrkiet, Balkan og Mellemøsten. Zaman Aps bad Antropologisk Analyse afdække, hvorvidt og hvordan forskellige dele af målgruppen ser sig imødekommet, hvor der er muligheder for forbedringer og i øvrigt komme med forslag til udvikling af Opinionen. Undersøgelsen blev gennemført først og fremmest ved hjælp af opsøgende interviews og fokusgrupper. For arbejdet stod videnskabelig assistent i Antropologisk Analyse Eva Kaas Pedersen i samarbejde med en gruppe studerende på bacheloruddannelsens andet år, samt Sven Scharling fra Scharling Research, som er specialiseret i medieanalyser.

Download rapporten 'Målgruppeanalyse af Opinionen' her.

Kræftens Bekæmpelse: Evaluering af rådgivningstilbuddet Hejmdal i Århus

For Kræftens Bekæmpelse varetog Antropologisk Analyse i perioden maj-august 2011 en evaluering med vægt på brugernes erfaringer med rådgivningstilbud og aktiviteter i ’Hejmdal – Kræftpatienternes Hus’ i Århus. Hejmdal, der åbnede i 2009, er et originalt og nytænkende tilbud til kræftpatienter, idet selve husets arkitektur og indretning skal understøtte den åbenhed og fleksibilitet, som er vigtig for at patienters og pårørendes brug af stedet. Gennem en måneds feltarbejde og interviews med brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere har videnskabelig assistent i Antropologisk Analyse, antropolog Susanne G. Tonnesen, undersøgt hvordan huset bruges i praksis, og peget på stærke og mindre stærke sider ved huset og organiseringen af hverdagen. Evalueringen mundede ud i en rapport med analyser og anbefalinger til Kræftens Bekæmpelse samt en række mundtlige oplæg med powerpoint-præsentationer.

Rapporten 'Evaluering af Hejmdal - Kræftpatienternes Hus' kan læses her.

Medicinsk teknologivurdering af diabetiske fodsår

Antropologisk Analyse varetog patientdelen af denne MTV for Sundhedsstyrelsen. Projektets formål var at belyse, hvordan behandlingen af diabetiske fodsår bedst organiseres, således at der opnås de ønskede resultater af helbreds- og livskvalitetsmæssig karakter, samt bidrages til forbedrede og sammenhængende forløb for personer med diabetiske fodsår. Projektet blev varetaget af antropolog Signe Lindgård Andersen i samarbejde med lektor Vibeke Steffen.

Find rapporten 'Diabetiske fodsår – en medicinsk teknologivurdering' her.

Events og Mobile Medier

Formålet med dette projekt var at udvikle en prototype på et mobilt medie til kommunikation med, for og til brugere af events. Projektet vil med metoder til brugerdreven innovation udvikle mobile medier med forskellige tjenester med afsæt i behov, motiver og ønsker hos gæster og arrangører af events. Projektet tog udgangspunkt i to konkrete events: Klimatopmødet COP15 og Copenhagen Fashion Week.

Projektet blev støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje for brugerdrevet innovation og blev udført i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Crossroads Copenhagen, Aalborg Universitet og mobil teknologi firmaerne Little Big Ideas og Mobile People.

Kursusforløb

Antropologisk Analyse har varetaget kursusforløb med introduktion til etnografiske metoder, interviews og analyse for bl.a. Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Coloplast A/S, University College Copenhagen (Blågårds Seminarium). I lighed med alle andre opgaver har Antropologisk Analyse sammensat program og indhold i tæt samarbejde med kunden, så det nøje har modsvaret deres aktuelle behov og ønsker.

Projekter inden for brugerdreven innovation

Antropologisk Analyse har givet udviklingssparring eller gennemført praktiske undersøgelser for en række projekter, der baserer udviklingsarbejde og nytænkning på brugerdrevet innovation. Det gælder ikke mindst udviklingen af velfærdsteknologi, bl.a. til et projekt om sikker åbning og lukning af døre for ældre og handicappede i samarbejde med CAT Science Park, og det kommunale projekt "Selvhjulpen med teknologi".

Evaluering af metoder i sundhedsplejerskers arbejde

Antropologisk Analyse har for Sundhedsstyrelsen gennemført en evaluering af to metoder til forebyggelse og sundhedsfremme, 'Du bestemmer' og 'Aktive vurderinger', som skolesundhedsplejersker anvender i deres arbejde. Både uddannelsen i metoderne og den praktiske anvendelse af dem blev fulgt af antropolog Lene Teglhus Kauffmann, og resultaterne af evalueringen og de anbefalinger, de ledte frem til, er udgivet i rapportform af Sundhedsstyrelsen.

Rapporten 'Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen' kan downloades her.

Evaluering af forsøgsordning i Viborg Stift

Antropologisk Analyse har for Viborg Stift gennemført en evaluering af en forsøgsordning med 5-dages arbejdsuge for præster i stiftet. Ordningen har bl.a. haft til formål at øge samarbejdet på tværs af sognegrænserne og give mulighed for fridage. Evalueringen blev gennemført af antropolog Laura Emdal Navne, og fokuserede især på præsternes praktiske erfaringer og vurderinger, indsamlet gennem både interviews og en spørgeskemaundersøgelse.

 

Tilbage til toppen