Censorer til det landsdækkende censorkorps i antropologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Om instituttet > Ledige stillinger > Censorer til det lands...

15. november 2017

Censorer til det landsdækkende censorkorps i antropologi

Censorformandskabet for censorkorpset i antropologi indkalder ansøgninger om beskikkelse til censor for perioden 1. april 2018-31. marts 2022. Censorkorpset består p.t. af 84 censorer, hvoraf mindst en fjerdedel skal udskiftes ved den kommende nybeskikkelse.

Censorkorpset i antropologi dækker følgende universitetsuddannelser:

- Bachelor- og kandidatuddannelserne i antropologi ved universiteterne i København og Aarhus
- Bachelor- og kandidatuddannelsen i teknoantropologi ved Aalborg Universitet
- Kandidatuddannelsen i Global Development ved Københavns Universitet
- Bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology ved Syddansk Universitet
- Masteruddannelsen i sundhedsantropologi ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet
- Suppleringsfaget/tilvalget i sociologi ved Aarhus Universitet.

For at kunne blive beskikket som censor skal ansøgeren have:
1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teorier og metoder,
3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
4) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Ud over at deltage i eksterne prøver og føre tilsyn med afholdelsen af prøver skal en censor afgive beretning efter sin deltagelse i prøveforløb og yde bidrag ved rådgivning om prøvesystemet på universiteterne, f.eks. høringer over lov- og regelændringer.

Rammer og vilkår for beskikkelse som censor fremgår af Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, BKG nr. 1062 af 30. juni 2016. Der gøres især opmærksom på, at censorerne ikke må være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer.

Forud for den kommende beskikkelsesperiode er der efter samråd med fagmiljøerne ønske om at supplere korpset inden for følgende faglige felter:
 NGO arbejde
 Offentlige institutioner
 Markeds- og forbrugerundersøgelser
 Evalueringer
 Medier og visuel antropologi
 Socio-teknisk teknologiforståelse inden for udvalgte teknologidomæner
 Tværfaglighed
 Teknologiunderstøttet empiriindsamling
 Aktions- eller interventionsforskning
 Antropologi om offentlig forvaltning/den offentlige sektor
 Antropologi om byudvikling/bystudier
 Antropologi om fødevarer
 Uddannelsesforskning inden for antropologi
 Antropologi om køn
 Antropologi om økonomi/den finansielle sektor

Ansøgerne bedes i ansøgningen angive, hvilke af de nævnte faglige felter de dækker. Kvalificerede ansøgere med kompetencer inden for disse felter vil blive prioriteret højest ved indstilling til beskikkelse.

Det forudsættes, at ansøgere er indstillet på at prioritere censoropgaver i forhold til andre aktiviteter i specielt januar og juni måneder, hvor der som følge af ordinære eksaminer og bedømmelse af kandidatspecialer er særligt mange prøver.

Ansøgninger vil blive behandlet af censorformandskabet og studielederne på uddannelserne med henblik på en samlet indstilling om nybeskikkelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Ansøgning om beskikkelse til censor skal vedhæftes CV samt dokumentation for uddannelse. Ansøgningen sendes per e-mail til kbbs@ufm.dk senest mandag den 27. november 2017 kl. 12.00. Ansøgere vil modtage svar på ansøgningen fredag den 15. december 2017.

Spørgsmål om hvervet som censor kan rettes til censorformandskabet: Kristoffer Brix Bertelsen (kbbs@ufm.dk – 4035 3754), Elisabeth Vestergaard (elisabethvestergaard9@gmail.com – 2614 0657) eller Mikkel Bille (mikkelbille@ruc.dk – 4674 3031).