Igangværende projekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Antropologisk Analyse > Igangværende projekter

Igangværende projekter 

I alle nedenstående projekter deltager seniorrådgiver, ph.d. Steffen Jöhncke og erhvervskonsulent Bettina Skaarup på forskellig måde og i varierende omfang som medudviklere, sparringspartnere og rådgivere.

Kompetenceløft og læring på kommunale plejecentre

For partsprojektet Fremfærd Ældre / Demens, som bl.a. omfatter KL og FOA, gennemfører Antropologisk Analyse følgeforskning om kompetenceudvikling, læring og implementeringspraksis på plejecentre på demensområdet. Undersøgelsen omfatter bl.a. medarbejderes og lederes oplevelse af, hvordan nye tiltag, nyt retningslinjer og ny viden søges implementeret og omsat til den praksis, de arbejder i til hverdag. Det er tre kommunale delprojekter i regi af det større tiltag 'Fra ambitioner på papir til handling i praksis', der har skabt grundlaget for denne antropologiske undersøgelse og analyse. Rapporten for undersøgelsen forventes offentliggjort i løbet af september 2017. Heri beskrives især, hvordan medarbejderen oplever og vurderer de forskellige læringssituationer, de indgår i - ikke alene på kurser og temadage, men også ved implementeringen af de mange forskellige tiltag og retningslinjer, som kendetegner hverdagen på plejecentre i dag. Plejecentre i kommunerne Gentofte, Kerteminde og Lyngby-Taarbæk har indgået i undersøgelsen. 

Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandmænd

På foranledning af Beredskabsforbundet gennemfører Antropologisk Analyse i løbet af 2017 en under-søgelse af de forskellige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandmænd, som det danske beredskabet i disse år oplever, særligt uden for de store byer. Gennem feltbesøg ved brandstationer i forskellige egne af landet udforskes barrierer og incitamenter for den enkeltes valg eller fravalg af bijobbet som deltidsbrandmand. Der bliver også set på brandmændenes arbejdsmæssige forhold og andre betingelser for at gøre et engagement i det danske Beredskab foreneligt med et godt hverdagsliv. Undersøgelsen omfatter deltagerobservation på brandstationer og interviews med både brandstationsledere, lokale virksomheder og mandskabet selv. Projektet varetages af videnskabelig assistent Matti Weisdorf, og afsluttes med en rapport med en anbefalinger og råd til den fremtidige rekrutteringspraksis.

Robotteknologi i byggebranchen

I samarbejde med innovationsnetværkerne InnoByg, RoboCluster og Brandbase gennemfører Antropologisk Analyse i løbet af 2016-17 en undersøgelse af, hvordan udviklingen af nye robotteknologiske løsninger kan være med til at lette arbejdet i byggeriet og gøre processerne mere effektive. Gennem etnografisk feltarbejde på en række byggepladser i Danmark skaber projektet indsigt i de forhold og udfordringer, som findes i forbindelse med udviklingen og anvendelsen af robotteknologi. Arbejdet skal munde ud i en rapport, der giver input og anbefalinger til arbejdet med at udvikle, målrette og kvalificere robotteknologiske løsninger til brugere i forskellige dele af byggebranchen. Opgaven varetages af videnskabelig assistent, ph.d. Christina Leeson. Samarbejdet omfatter også afholdelsen af tre workshops, som giver centrale aktører i den robotteknologiske branche en introduktion til undersøgelsens resultater, herunder brugerindsigter, der kan bidrage til den videre udvikling på området. Rapporten for undersøgelsen kan findes her, og en artikel i bladet BygTek om projektet kan findes her.

Frafaldsundersøgelse for det Samfundsvidenskabelige Fakultet

I 2016-17 gennemfører Antropologisk Analyse en kvalitativ undersøgelse af årsager til frafald blandt bachelor- og kandidatstuderende på en række af uddannelserne på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Undersøgelsen belyser de tidligere studerendes erfaringer, bevæggrunde og overvejelser vedr. beslutningen om at afbryde uddannelsen. Undersøgelsen varetages af sociolog Lene Askholm Ibsen og antropolog Karen-Kathrine Vedel Sørensen. Rapporten for undersøgelsen sammenfatter resultaterne og giver forslag og inspiration til de enkelte institutter og til fakultetet som helhed i arbejdet med at forebygge frafald. Rapporten kan findes her.

Lufthavnsteknologier

I samarbejde med udviklingsvirksomheden US14 – siden Exruptive (www.exruptive.com) – tilrettelagde Antropologisk Analyse i 2015-16 etnografiske og andre typer kvalitative undersøgelser i forbindelse med nyudvikling af teknologier til services m.m. i internationale lufthavne. Arbejdet blev varetaget af ph.d. i antropologi Helene Ilkjær, og tog fra starten sigte på en fælles ansøgning til Innovationsfonden om en erhvervs-postdoc, der blev endeligt bevilget i oktober 2016 – se her. 
De etnografiske undersøgelser i projektet omfatter observationer og interviews såvel i eksisterende lufthavne, bl.a. i Dubai, som under mere eksperimentelle forhold i virksomhedens testcenter i Vojens. Erhvervs-postdoc-projektet undersøger bl.a. forholdet mellem teknologiske og organisatoriske ændringer gennem indsigt i passagerers og medarbejderes brug af og reaktioner på nye opfindelser og procedurer.

Maritim beslutningsstøtte i praksis

En række digitale informationssystemer er udviklet til at understøtte de beslutninger, som kaptajn og styrmand skal træffe om bl.a. skibets rute og fart, ikke mindst af hensyn til brændstofforbruget. Systemerne betragtes og bruges dog i praksis på ret forskellig måde, og i en etnografisk undersøgelse i regi af Antropologisk Analyse i 2016-17 belyses nogle af de forskellige faktorer, der begrunder den varierende praksis om bord. Undersøgelsen omfatter feltarbejder på forskellige typer af DFDS’ skibe i søen, med deltagerobservation og interviews blandt besætninger med forskellig baggrund. Projektet varetages af videnskabelig assistent Cecilie Odgaard Jakobsen, og er finansieret af Den Danske Maritime Fond og DFDS. Projektet udspringer bl.a. af drøftelser i Transportens Innovationsnetværk om behovet for mere viden om, hvordan teknologier anvendes i daglig praksis. Rapporten for undersøgelsen kan findes her.

Patientinvolvering i udvikling af biomarkører

Gennem et samarbejde med innovationsnetværket Brandbase er Antropologisk Analyse fra 2016 involveret i et tre-årigt projekt, der skal skabe bedre mulighed for sygdomsforebyggelse, diagnosticering og behandling. Det sker ved facilitering af et tværfagligt samarbejde om identifikation og brug af biomarkører (indikatorer på sygdomme m.v.). Projektet  ”Biomarkører som et spirende vækstområde” finansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation og finder sted i et samarbejde mellem  innovationsnetværkerne Brandbase, Biopeople og InfinIT . Sammen med Brandbase undersøger og faciliterer Antropologisk Analyse, ved postdoc Birgitte Bruun, patientperspektiver på biomarkørudvikling med særligt fokus på patientforeninger for autoimmune sygdomme.

Patienters og lægers erfaringer med medicinscreening

En InnoBooster-bevilling fra Innovationsfondens har i 2016 finansieret et kortere samarbejde mellem Antropologisk Analyse og Apoteka Aps. Apoteka udvikler en digitalt understøttet medicinscreening, som har til formål at minimere fejlmedicinering og at tilføre både patienten og den professionelle øget sikkerhed og tryghed i deres samarbejde om sygdomsbehandling. Antropologisk Analyse, ved postdoc Birgitte Bruun, har undersøgt patient- og lægeerfaringer med Apotekas medicinscreening i en tidlige fase af ydelsens udvikling.

Til toppen